ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ จำนวนอัตรา
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
 • ปริญญาตรี
 • เพศหญิง/ชาย
 • แก้ไขและพัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน HW และ SW
 • สามารถเขียนโปรแกรม VB, VB.NET มีความรู้ด้าน SQL
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โปรแกรมต่างๆ เป็นอย่างดี
 • ขยัน และมีความตั้งใจ
 • สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
2
พนักงานขับรถผู้บริหาร ขับรถให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทันตามกำหนดเวลา ด้วยความปลอดภัย มีมารยาท และเป็นไปตามกฎจราจร
 • ดูแล บำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์และความสะอาดของยานพาหนะ เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ
 • ทักษะการบำรุงซ่อมแซมเครื่องยนต์เบื้องต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
 • เพศชาย อายุ 25 - 45 ปี
 • มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพและมารยาทดี
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • มีความซื่อสัตย์และวินัยในตนเอง
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
2
เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ 1  (แผนกบริการ)
 • เพศหญิง/ชาย
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถจัดความสำคัญของงานได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ขยัน มีความรับผิดชอบ รักในงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
2
พนักงานเคลมประจำสาขา
สาขาพัทยา,สาขาเชียงราย,สาขาแม่สอด,สาขาจันทบุรี,สาขาหัวหิน
สาขาชลบุรี(เสมียน),สาขาสุราษฎร์
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และกฎหมาย
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ขยัน มีความรับผิดชอบ รักในงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
สาขาละ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ 2
 • เพศหญิง/ชาย
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ขยัน มีความรับผิดชอบ รักในงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานเป็นทีมมีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
1
เจ้าหน้าที่สินไหมทรัพย์สินและขนส่ง
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินและกฎหมาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ขยัน มีความรับผิดชอบ รักในงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้
1
เจ้าหน้าที่สินไหมสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • เพศหญิง/ชาย
 • ปริญญาตรี การพยาบาล/บริหารทั่วไป
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • หากสามารถวิเคราะห์ประวัติการรักษาได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานประกันสุขภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
1
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
 • เพศหญิง/ชาย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/การจัดการ
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ขยัน มีความรับผิดชอบ
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
1
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
 • เพศหญิง/ชาย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/การจัดการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ขยัน มีความรับผิดชอบ
 • รับแรงกดดันได้ อดทนต่อข้อโต้แย้งของลูกค้าได้
 • มีทักษะการใช้ Computer ได้เป็นอย่างดี
1
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและประสานงาน (พนักงานเคลม)
 • เพศหญิง/ชาย
 • ปวส. – ปริญญาตรี ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการจัดทำข้อมูล และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ / มีใบอนุญาติขับขี่
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
 • สามารถให้บริการได้ 24 ชม.
 • สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด
 • รักในงานบริการ
2
เจ้าหน้าที่ประสานงานสถิติ
 • รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติ
 • การทำเบิกค่าใช้จ่ายของ พนง.เคลม และ บ.เซอร์เวย์
 • จัดทำตารางการปฏิบัติงานของ พนง. ฝ่ายปฏิบัติการ
 • จบด้านสถิติจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน รอบคอบ อดทน
 
เจ้าหน้าที่ธุรการกฎหมาย
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีใจรักในงานบริการ
1

ติดต่อสมัครงาน

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 1231 ต่อ 5905,5910
แฟ็กซ์ : 02-6950808
Email: hrdept@thaivivat.co.th