ประกันภัยสุขภาพ
ดีไลท์ (Delight)

คุ้มครองครอบคลุมทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล ไม่จำกัดจำนวนวัน*

ซื้อได้ทั้งรายบุคคล
และครอบครัว

ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย หรือชาวต่างชาติ** ที่พำนักในประเทศไทย อายุไม่เกิน 65 ปี

*จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน/ครั้ง (IPD)

**สำหรับชาวต่างชาติต้องอาศัยพำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 180 วัน/ปี

แผนความคุ้มครอง

แผนประกันภัยสุขภาพดีไลท์ (Delight) มีความคุ้มครองให้เลือก แตกต่างกันถึง 7 แผน

แผน 1
แผน 2
แผน 3
ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง 400,000 600,000 900,000
หมวดที่ 1
1.1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล
(ผู้ป่วยใน) (ไม่จำกัดจำนวนวัน)
2,000 3,000 4,500
1.2 กรณีรับการรักษาห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) (ไม่จำกัดจำนวนวัน) 4,000 6,000 9,000
หมวดที่ 2

ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและ ส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน
20,000 30,000 45,000
หมวดที่ 3
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (1 ครั้งต่อวัน ไม่จำกัดจำนวนวัน) 1,000 1,500 2,300
หมวดที่ 4

ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ
4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด)
4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)
40,000 60,000 90,000
4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ จ่ายตามจริง*
หมวดที่ 5
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (Day surgery) จ่ายตามจริง*
หมวดที่ 6

ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง โดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัว เป็นผู้ป่วยใน
6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)
จ่ายตามจริง*
หมวดที่ 7
ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน 10,000 10,000 10,000
หมวดที่ 8
ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง*
หมวดที่ 9
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือดต่อรอบ
ปีกรมธรรม์
10,000 10,000 10,000
หมวดที่ 10
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษาต่อรอบ
ปีกรมธรรม์
จ่ายตามจริง*
หมวดที่ 11
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัดต่อรอบ
ปีกรมธรรม์
จ่ายตามจริง*
หมวดที่ 12
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง 2,000 2,000 2,000
หมวดที่ 13
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัดต่อรอบ
ปีกรมธรรม์
จ่ายตามจริง*
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.1) รวมการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์ 200,000 300,000 450,000
คุ้มครองในต่างประเทศ สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อการเดินทาง และต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เกิดโดยกระทันหันทั่วโลก ยกเว้นอเมริกาที่คุ้มครองการรักษาพยาบาลเฉพาะอุบัติเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับวันไปและกลับจากการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ไม่เกิน 30 ครั้ง ตลอดระยะเวลาประกันภัย 500 500 500
ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษา ตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 500 500 500
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 1,000 1,500 1,800
ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 (จ่ายตามจริง 1 ครั้งต่อปี) 500 500 500

หมายเหตุ: จ่ายตามจริง หมายถึงจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน/ครั้ง (IPD)

สิทธิประโยชน์

คุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาล
กรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เงินชดเชยรายได้รายวัน
ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
รับส่วนลด 10% ในกรณีครอบครัว
สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป
สามารถต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 70 ปี
สิทธิพิเศษ ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรค

คำถามที่พบบ่อย

ให้ความคุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ ดูแลทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เงินชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 เป็นต้น
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

เพียงแค่ติดต่อมาหาเราเมื่อคุณสนใจประกัน

ทุกบริการที่คุณต้องการ ติดต่อเราได้ตั้งแต่
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

1231 กด 2