กรอกข้อมูล
เพื่อรับข้อเสนอเพิ่มเติม

สิทธิพิเศษ แผนประกันภัยใจป้ำมีคืน

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
Overall Maximum Benefit Payable Per Year
SUM INSURED
HN1 HN101 HN102 HN103 HN2 HN201 HN202 HN203 HN3 HN301 HN302 HN303 HN4 HN401 HN402 HN403
100,000 300,000 500,000 700,000
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน
หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) (ไม่จำกัดจำนวนวัน) 2,000 2,500 3,000 3,500
กรณีรับการรักษาห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) (สูงสุด 15 วัน) 4,000 5,000 6,000 7,000
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 1 ครั้ง / วัน (ไม่จำกัดจำนวนวัน) จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)
4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)
4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้ง จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
3. ความคุ้มครองผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม / OPD
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) - 600 800 1,000 - 800 1,000 1,200 - 1,000 1,200 1,500 - 1,200 1,500 2,000
4. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล / Personal Accident
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) รวมการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 200,000 200,000 200,000 200,000
5. ผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) รวมการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 10,000 20,000 30,000 40,000
6. การคืนเบี้ยประกันภัยกรณีประวัติดี// No claims discount 10% ของเบี้ยประกันภัยรวมภาษี อากรที่ชำระในปีก่อนหน้า
10% of the premium which incl SBT and Stamp.
"หมายเหตุ"
1. เงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุขึ้นอยู่กับการพิจารณาการรับประกันภัยของบริษัทฯ
2. การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจะทําให้สัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ และบริษัทอาจถือเป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยตามปพพ มาตรา 865
3. โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อสิทธิ ประโยชน์