ร่วมงานกับเรา

ขั้นตอนการสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร

ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ จำนวนอัตรา
เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (ราคา) – ส่วนงานตรวจสอบราคาความเสียหายรถยนต์ ลักษณะงาน :
 • พิจารณาตรวจสอบค่าสินไหมรถยนต์
 • พิจารณาตรวจสอบค่าซ่อมรถประกัน (ประจำบริษัท ไม่ออกตรวจสอบความเสียหายตามอู่ศูนย์)

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย – หญิง
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรองราคา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ระบบพื้นฐานได้
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ สุภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในงานบริการ ทำงานเป็นทีม ละเอียดรอบคอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีหรือไม่มีประสบการณ์ก็ได้ (ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานราคาค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือระบบ emcs จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
หัวหน้า/ผู้ช่วยหัวหน้า สินไหมรถยนต์ (ราคา) ลักษณะงาน :
 • พิจารณาตรวจสอบค่าสินไหมรถยนต์
 • พิจารณาตรวจสอบค่าซ่อมรถประกัน
 • ประสานงานกับอู่และศูนย์ซ่อม

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย – หญิง
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรองราคา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ระบบพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ สุภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในงานบริการ ทำงานเป็นทีม ละเอียดรอบคอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานราคาค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือระบบ emcs
หลายอัตรา
พนักงานฝ่ายขาย ( Tele Sales )
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิปวช./ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายประกันภัย ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป(ต้องมีใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย)
 • มีใจรักด้านงานขาย และ บริการ
 • พร้อมพัฒนาความรู้ไปกับบริษัทฯ
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการโน้มน้าวที่ดี , พูดจาสุภาพ
 • หมายเหตุ : ยินดีรับสมัคร (นักศึกษาจบใหม่ ) สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ แต่สนใจบริษัทฯยินดี รับพิจารณาและ ทำการอบรมการทำงานให้
(ด่วน ! จำนวนจำกัด)
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
 • ปริญญาตรี
 • เพศหญิง/ชาย
 • แก้ไขและพัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน HW และ SW
 • สามารถเขียนโปรแกรม VB, VB.NET มีความรู้ด้าน SQL
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โปรแกรมต่างๆ เป็นอย่างดี
 • ขยัน และมีความตั้งใจ
 • สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
2
พนักงานเคลมประจำสาขา
สาขาพัทยา,สาขาเชียงราย,สาขาแม่สอด,สาขาจันทบุรี,สาขาหัวหิน
สาขาชลบุรี(เสมียน),สาขาสุราษฎร์
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และกฎหมาย
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ขยัน มีความรับผิดชอบ รักในงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
สาขาละ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (คดี)/ราคา ทั่วประเทศ
 • เพศหญิง/ชาย
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ขยัน มีความรับผิดชอบ รักในงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานเป็นทีมมีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
1
เจ้าหน้าที่สินไหมทรัพย์สินและขนส่ง (สำรวจเหตุ)
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินและกฎหมาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ขยัน มีความรับผิดชอบ รักในงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้
1
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและประสานงาน (พนักงานเคลม)
 • เพศหญิง/ชาย
 • ปวส. – ปริญญาตรี ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการจัดทำข้อมูล และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ / มีใบอนุญาติขับขี่
หลายอัตรา
Experienced Backend Developer Description :

Are you an experienced backend developer and want a new challenge? Come and join our fast-growing innovation team. Our focus is to combine new technologies such as IoT, health wearable devices and telematics with insurance products. You will get a chance to work with talented and exciting people with a mix of backgrounds. If you like working in an agile environment in a big corporate, this is the place for you.


In this role, you will be working closely with our front-end and mobile developers to create and manage server-side logic, APIs and web services which connect to our websites and mobile apps. As one of the leading insurtech companies, be prepared to have an opportunity to develop cutting edge and innovative products that specifically satisfy consumer’s needs.


Responsibilities :
 • Integration of user-facing elements developed by a front-end developer with server-side logic
 • Building reusable code and libraries for future use
 • Optimization of the application for maximum speed and scalability
 • Implementation of security and data protection
 • Design and implementation of data storage solutions

Qualifications :
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineering or any other related fields.
 • 3-5 years experience in back-end programming.
 • Proficient knowledge of
 • Node.js
 • JAVA
 • Javascript
 • Docker
 • PHP
 • MySQL

Benefits :
 • Competitive salary
 • Performance based bonus
 • Company trip
 • Health insurance
1
เจ้าหน้าที่เรียกร้องและอนุญาโตตุลาการ ลักษณะงาน :
 • ระงับข้อพิพาทในชั้นอนุญาโตตุลาการของสมาคมประกัยวินาศภัย
 • เรียกร้อง/จ่ายค่าสินไหม กับบริษัทฯ ประกันภัยอื่น
 • รับผิดชอบการเรียกค่าเสียหายจากคู่กรณีที่ไม่มีประกันภัย
 • รับผิดชอบการเรียกค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รับแรงกดดันได้ อดทนต่อข้อโต้แย้งของลูกค้า คู่ค้า ได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์
2
เจ้าหน้าที่ธุรการกฎหมาย ลักษณะงาน :
 • จัดการงานด้านเอกสารต่าง ๆ ให้อยู่ในระบบของฝ่ายกฎหมาย เช่น หนังสือมอบอำนาจ ใบเบิกค่าใช้จ่าย
 • รายงานคดีแทนทนายนอก
 • ติดตามการส่งเงินของจำเลย
 • ลงรับจดหมายเอกสารหมายนัดต่าง ๆ
 • งานในแผนกกฎหมาย / เกี่ยวกับงานในระบบ และเอกสารต่างๆ
 • ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
2
UX Writer ลักษณะงาน :
 • เขียนข้อความที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และเหมาะสมกับผู้ใช้งาน บน User Interface ของเว็บและแอพ (รวมไปถึง ข้อความบน Notification, Error Message, ชื่อฟีเจอร์ ฯลฯ)
 • พัฒนาและปรับปรุง Verbal Branding ของบริษัทฯ
 • สื่อสารและผลักดันเพื่อให้ทิศทางของข้อความที่ใช้ไปในทางเดียวกัน (รวมไปถึงการสร้าง Guidelines)
 • ทำ User Research เพื่อนำผลลัพธ์และสิ่งที่พบมาใช้ออกแบบและปรับปรุงเว็บและแอพ
 • นำ Feedback จากผู้ใช้มาปรับปรุงและพัฒนา

คุณสมบัติ :
 • สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้คล่อง และ สื่อสารผ่านการเขียนได้ดี
 • สามารถคิดวิเคราะห์ และ ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล และ เหตุผลได้
 • เข้าใจคอนเซ็ปท์ และข้อจำกัดของการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือเป็นอย่างดี
 • มีความสนใจด้านเทคโนโลยี เว็บ และ แอพพลิเคชั่น
 • มีความสนใจด้านงานเขียน Content
 • เคยทำงานด้าน UX มาก่อน
 • เคยทำงาน หรือเข้าใจ ด้าน Branding, Corporate Identity, Brand Design มาก่อน
 • ติดตาม Trend การออกแบบและศึกษา Design Guideline ของการออกแบบ Web และ Mobile App อยู่เป็นประจำ เช่น Apple Human Interface Guidelines, Android Material Design
 • มีความรู้เรื่อง User-Centered Design
 • มีความรู้เรื่อง UI
 • ประสบการณ์การทํางาน 2 - 3 ปี
 • หากมีประสบการณ์ทํางานในตำแหน่ง UX Writer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1
Senior UX Research & Designer Responsibilities :
 • Understand and able to apply general UX design activities (Screen Flow, User Journey, Low & High fidelity of wireframe, Annotation of wireframe, Information Architecture and etc.)
 • Responsible for User Emphatize, User Research, User Testing, Usability Testing and reports (share to stakeholder)
 • Define best practice on UX based Indicators & Metrics.
 • Define personas from the interview insights pattern, research reports, and artifacts such as customer journey maps and use-case documents to business stakeholders to collide an aspect of business stakeholders.
 • Define customer journey, touchpoint, story and service blue print
 • Define best practices to persona and behavioral segmentation of user
 • Define and Develop user research plan using a variety of research methods framework within timeline, and business requirements from clients from the stakeholder
 • Digital Experience Innovation & Creativity
 • Digital Product Design Experiment & Benchmarking study
 • Ambitious to UX world class experience for Users
 • Work with multidisciplinary experience design team & business cross-functional team
 • Be out of the box with creative mind and growth mindset

Qualifications :
 • At Least 4-5 years of UX Design, Experience Design (Web, Mobile App)
 • Knowledgable and practical hands on user-centered design methodology
 • Knowledgable in digital marketing, and business strategy is a plus
 • Knowledgable in User Interface Design is a plus
 • Knowledgable in UX lean process, Design sprint, Agile
 • Strong problem solving and analytical skills
 • Technology Savvy
 • CX knowledge is a plus
 • Able to handle multiple projects or cases
 • Valid Verbal communication skill both Thai and English
 • Well Team player
1
Digital Marketing Project Manager Responsibilities :
 • Establish and maintain project communications across multiple teams and processes to manage scope throughout the project lifecycle.
 • Facilitate approval process on content, copy, assets, page and/or product builds.
 • Identify and manage ambiguous requests and help the larger team to decipher, identify project gaps and provide solutions to keep projects on-time.
 • Manage the development and tracking of large project plans and small tasks alike, project deliverables, and partner across multiple teams and cross-group content contributors.
 • Provide energy, clarity, purpose, direction, and motivation to the team.
 • Clarify and communicate project objectives and success criteria.
 • Work closely with marketing team and engineering team to manage and collaborate on a single aligned project timeline.
 • Gain full understanding of the web channel, its goals, objectives, impacts and KPIs to support driving key business objectives.
 • Work collaboratively with integrated marketing, content teams and engineering team to keep the site optimized, current, fresh, relevant, and aligned with marketing editorial calendars and objectives.
 • Actively be a member of the Digital Marketing team” to support the strategy, site vision and KPIs.
 • Build and structure project teams and management of tasks to ensure maximum performance.
 • Support web analytics, optimization and reporting back to marketing teams on the success of marketing initiatives in the digital space.

Qualifications :
 • 2-5 years of experience in a Project Management role, preferably on technology field, task management, digital releases, and large-scale projects.
 • Strong understanding of website user experience, content and conversion rate optimization.
 • Ability to accurately gather requirements from various stakeholders, hold teams accountable, schedule creative and development projects.
 • Experience delivering large volume projects on time and to spec.
 • Proven proactive, organizational, and planning skills and must be detail oriented.
 • Excellent English communication skill. (both written and verbal)
 • Strong drive, self-starter with a desire to learn while constantly helping the team grow and find efficiencies.
 • Abstract and often ambiguous reasoning ability and logical, critical thinking skills.
 • Excellent relationship building skills.

Attributes :
 • Highly motivated with a passion for innovation.
 • Thrive in highly collaborative teamwork work environments and lead with integrity, honesty, proactivity, and a sense of humor.
 • Ability to partner and influence a wide variety of team members and effectively manage workflow in a multi-tiered organization to successfully deliver results.
 • Ability to gracefully lead and work on multiple projects simultaneously under tight deadline pressure with strong project and time management skills.
 • Build, track, and execute on processes from start to finish independently under rapidly changing priorities.
1
Graduate Digital Marketing Specialist Responsibilities :
 • Develop and manage daily execution of online lead generation through paid channels with focus on paid search, social and programmatic to drive key performance metrics.
 • Responsible for all aspects of keyword management and bidding strategy of the day-to-day search marketing activities.
 • Lead the development and implementation of paid social and programmatic strategy with different media partners as well as tracking the performance towards performance marketing goals.
 • Analyze the conversion funnel to optimize performance and ensure conversion targets are met.
 • Closely monitor day-to-day financial results, report on acquisition marketing budget and making adjustments where necessary.
 • Maintain a data-first approach through continual experimentation and optimization of content from marketing team and copy to meet and exceed strong company goals. (a/b testing,
 • Analyze and interpret key success metrics to influence strategic optimization recommendations.
 • Keep abreast of the latest digital marketing trends and tracking technologies.

Qualifications :
 • Bachelor’s degree in Marketing, Computer Science, Engineerings, Mathematics, Statistics or related fields.
 • Fresh graduates are welcome.
 • Strong analytical skills.
 • Must be data savvy and love crunching numbers.
 • Experience in SQL is a plus.
 • Good English communication skill. (both written and verbal)
 • Detail oriented with superb prioritization, organization, and communications skills.
 • A born team player with a passion for digital media.
 • Eager to learn and to share knowledge.

Preferred Qualifications :
 • Experiences in Display, GDN and Youtube paid ads.
2
Software QA Engineer Responsibilities :
 • Designing test plans, scenarios, scripts, and procedures.
 • Analyzing test results and reporting to the development team.
 • Basic understanding of programming concepts (javascript, dom queryselector, GraphQL)
 • Implement automation scripts to perform test using tools such as Selenium, Appium, Robot framework, cypress, Cucumber, XCUITest, Espresso, etc.
 • Working with DevOps for integrating automate test.
 • Familiar with CI / CD process, Jenkins, Bitbucket pineline, and Fastlane.
 • Research and update new technologies of test automation.

Qualifications :
 • Bachelor's degree or higher in Information Technology, Computer Science, Computer Engineering or related fields.
 • Proven experience as a Quality Assurance Tester or similar role.
 • Experience in QA methodology.
 • Familiarity with Agile framework.
 • Ability to document and troubleshoot errors.
 • Working knowledge of test management software.
 • Knowledge in SQL.
 • Attention to detail.
 • Analytical mind and problem-solving aptitude.
1
เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ ลักษณะงาน :
 • รับแจ้งเหตุจากลูกค้า และติดต่อ ประสานงานกับพนักงานเคลมในการออกตรวจอุบัติเหตุให้ลูกค้า
 • เก็บประวัติข้อมูลการเคลมของลูกค้าลงในระบบสำเร็จรูปของบริษัทฯ

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. – ป. ตรี ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักในการให้บริการ
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถอดทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถให้บริการได้ 24 ชม.
 • สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดได้
1

ติดต่อสมัครงาน

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 1231 ต่อ 5905,5910
แฟ็กซ์ : 02-6950808
Email: recruitment@thaivivat.co.th