โปรหน้าฝน ลดฟ้าผ่า ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยสูงสุด 1,000 บาท

สำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อประกันรถเปิดปิด หรือ ประกันรถเปิดปิด EV ที่เข้าร่วมรายการ

ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 – 30 กันยายน 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

•    รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่
•    สำหรับลูกค้าใหม่ซื้อครั้งแรก หรือ ขาดต่ออายุกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด ทุกแผนความคุ้มครอง เกิน 365 วันขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทำรายการซื้อประกันรถเปิดปิด หรือ ประกันรถเปิดปิด EV ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ประเภทความคุ้มครองชั้น 1,2+,3+ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผ่านช่องทางการขายที่กำหนด รับส่วนลดค่าเบี้ยฯ สูงสุด 1,000 บาท โดยมีวิธีการและเงื่อนไขการรับส่วนลดค่าเบี้ยฯ ดังนี้
  - ลูกค้าทำรายการซื้อประกันรถเปิดปิดที่เข้าร่วมรายการ และชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวนตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 67 – 30 ก.ย. 67 โดยกรอกรหัสส่วนลดค่าเบี้ย ฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th หรือ แจ้งรหัสส่วนลดค่าเบี้ยฯ กับเจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (Telesale) ไทยวิวัฒน์ โทร. 02-200-7000 ด้วยรหัสส่วนลด เพื่อรับส่วนลดค่าเบี้ยฯ ตามที่กำหนด ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการ       

รหัสส่วนลด 

ส่วนลดค่าเบี้ยฯที่ได้รับ

ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up แผน 2 ปี

ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Top-up แผน 2 ปี

ประกันรถเปิดปิด Extra Plus แบบ Top-up แผน 2 ปี

TVIFLASHSALE1000

1,000 บาท

ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up แผน 1 ปี

ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Top-up แผน 1 ปี

ประกันรถเปิดปิด Extra Plus แบบ Top-up แผน 1 ปี

ประกันรถเปิดปิด EV แบบ Top-up แผน 1 ปี

ประกันรถเปิดปิด Home Plus EV แบบ Top-up แผน 1 ปี

ประกันรถเปิดปิด Extra Plus EV แบบ Top-up แผน 1 ปี

ประกันรถเปิดปิด แบบ Package แผน 12 เดือน

ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Package แผน 12 เดือน

ประกันรถเปิดปิด Extra Plus แบบ Package แผน 12 เดือน

ประกันรถเปิดปิด EV แบบ Package แผน 12 เดือน

ประกันรถเปิดปิด Home Plus EV แบบ Package แผน 12 เดือน

ประกันรถเปิดปิด Extra Plus EV แบบ Package แผน 12 เดือน

TVIFLASHSALE500

500 บาท

ประกันรถเปิดปิด แบบ Package แผน 6 เดือน

ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Package แผน 6 เดือน

ประกันรถเปิดปิด EV แบบ Package แผน 6 เดือน

ประกันรถเปิดปิด Home Plus EV แบบ Package แผน 6 เดือน

TVIFLASHSALE300

300 บาท

ประกันรถเปิดปิด แบบ Package แผน 4 เดือน

ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Package แผน 4 เดือน

ประกันรถเปิดปิด EV แบบ Package แผน 4 เดือน

ประกันรถเปิดปิด Home Plus EV แบบ Package แผน 4 เดือน

TVIFLASHSALE200

200 บาท

•    รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายส่วนลดอื่นได้ 
•    รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น  
•    รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้  
•    บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น  
•    หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ หรือถอนประกัน ไม่ว่าโดยบริษัทหรือโดยผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินตามส่วนลด ที่ได้รับออกจากเบี้ยประกันภัยที่ต้องคืน (ถ้ามี)  
•    รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด  
•    เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย  

 ช่องทางการขาย  
1.    เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th  
2.    เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (Telesale) ไทยวิวัฒน์ โทร. 02 200 7000 
3.    Call Center ไทยวิวัฒน์ โทร. 1231 ต่อ 1 

 

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก