คิดเผื่อเพื่อเพื่อน ยิ่งบอกต่อยิ่งได้

ซื้อประกันรถเปิดปิด ที่เข้าร่วมรายการ พร้อมกับชวนเพื่อนซื้อ ครั้งแรก

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • ลูกค้าใหม่ที่ซื้อประกันรถเปิดปิด ครั้งแรก หรือ ขาดต่ออายุกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด หรือประกันรถยนต์รายปี ทุกแผนความคุ้มครอง เกิน 365 วันขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ซื้อประกันที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายครั้งแรก พร้อมชำระเบี้ยประกันภัยตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด รับ e-Coupon เติมน้ำมันบางจาก มูลค่า 1,000 บาท เมื่อแนะนำเพื่อนมาซื้อประกันรถเปิดปิดที่เข้าร่วมรายการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ประกันที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่
  • ประกันรถเปิดปิด แบบ Package แผน 4,6,12 เดือน
  • ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Package แผน 4,6,12 เดือน
  • ประกันรถเปิดปิด Extra Plus แบบ Package แผน 12 เดือน
  • ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up แผน 1 ปี (365วัน)  
  • ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Top-up แผน 1 ปี (365วัน)  
  • ประกันรถเปิดปิด Extra Plus แบบ Top-up แผน 1 ปี (365วัน)
  • ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up แผน 2 ปี (730วัน)  
  • ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Top-up แผน 2 ปี (730วัน)
  • ประกันรถเปิดปิด Extra Plus แบบ Top-up แผน 2 ปี (730วัน)
 • มีวิธีการและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ดังนี้  
  1. ลูกค้าใหม่ซื้อประกันรถเปิดปิด ที่เข้าร่วมรายการ ครั้งแรก โดยซื้อผ่านช่องทาง เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th หรือ เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (Telesale) ไทยวิวัฒน์ โทร. 02 200 7000
  2. และชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย.67 เท่านั้น
  3. หลังจากนั้นลูกค้าจะได้รับรหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย ผ่าน SMS เพื่อแนะนำ เพื่อนมาซื้อประกันรถเปิดปิดที่เข้าร่วมรายการ  
  4. เพื่อนที่ถูกแนะนำต้องซื้อประกันรถเปิดปิด ครั้งแรก ผ่านเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th หรือ เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (Telesale) ไทยวิวัฒน์ โทร. 02 200 7000 โดยกรอกหรือแจ้งรหัสส่วนลดที่ได้จากการแนะนำ   ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย.67 เท่านั้น  
  5. ประเภทความคุ้มครองชั้น 1 จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 1,000 บาท หรือ  
  6. ประเภทความคุ้มครอง 2+,3+ จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 500 บาท
  7. เมื่อเพื่อน ชำระค่าเบี้ยประกันครบจำนวน ภายในระยะเวลาที่โครงการกำหนด ลูกค้าจะได้รับ SMS รหัส e-Coupon เติมน้ำมันบางจาก มูลค่า 1,000 บาท อัตโนมัติ ภายใน 5 วันทำการ  
   หมายเหตุ : การส่ง e-Coupon เติมน้ำมันบางจาก จะส่งให้อัตโนมัติ ผ่าน SMS เมื่อเพื่อนซื้อประกันรถเปิดปิด ตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมประกันรถเปิดปิด EV และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่วนลดอื่นได้  
 • กรณีไม่ได้นำส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยไปใช้สำหรับแนะนำเพื่อนในการซื้อกรมธรรม์ถัดไป ตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้  
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ หรือถอนประกัน ไม่ว่าโดยบริษัทหรือโดยผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินตามส่วนลด ที่ได้รับออกจากเบี้ยประกันภัยที่ต้องคืน (ถ้ามี)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

  ช่องทางการขาย  

 1. เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th
 2. เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (Telesale) ไทยวิวัฒน์ โทร. 02 200 7000
 3. Call Center ไทยวิวัฒน์ โทร. 1231 ต่อ 1 

ช่องทางการขาย

 • เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th 
 • เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (Telesale) ไทยวิวัฒน์ โทร. 02 200 7000 
 • Call Center ไทยวิวัฒน์ โทร. 1231 ต่อ 1 
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก