รับทันที ! ชั่วโมงความคุ้มครองเพิ่ม 70 ชั่วโมง

เมื่อซื้อประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up แผน 2 ปี (70 ชั่วโมง 730วัน) ประเภทความคุ้มครอง ชั้น 1,2+,3+ หรือประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Top-up แผน 2 ปี (70 ชั่วโมง 730วัน) ครั้งแรก

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มีนาคม 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อครั้งแรก หรือ ขาดต่ออายุกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด หรือประกันรถยนต์รายปี ทุกแผนความคุ้มครอง เกิน 365 วันขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง ทำรายการซื้อประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up แผน 2 ปี (70 ชั่วโมง 730วัน) หรือประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Top-up แผน 2 ปี (70 ชั่วโมง 730วัน)  ผ่านช่องทาง www.thaivivat.co.th หรือ ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000
  2. ชำระค่าเบี้ยประกันครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มีนาคม 2567
  3. รับชั่วโมงความคุ้มครอง เพิ่ม 70 ชั่วโมง รวมเป็นคุ้มครอง 140 ชั่วโมง อัตโนมัติ ทันที  
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ หรือถอนประกัน ไม่ว่าโดยบริษัทหรือโดยผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินตามส่วนลด ที่ได้รับออกจากเบี้ยประกันภัยที่ต้องคืน(ถ้ามี)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ช่องทางการขาย

 1. Call Center 02-200-7000  
 2. เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th  
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก