โปรโมชัน Safe Trip Save Money

ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส รายเที่ยว / รายปี หรือ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส เปิด-ปิด รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันทันที 10% เมื่อใส่รหัสโปรโมชัน TVISAVE10

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส รายเที่ยว/รายปี หรือ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส เปิด-ปิด (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์/Online) กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทุกแผนความคุ้มครอง ผ่านเว็บไซต์ (https://www.thaivivat.co.th/ecommerce/th/gtip.php) โดยต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส รายเที่ยว/รายปี หรือ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส เปิด-ปิด (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์/Online) ที่ทำรายการซื้อ ผ่านเว็บไซต์ (https://www.thaivivat.co.th/ecommerce/th/gtip.php) โดยรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยทันที 10% เมื่อใส่รหัสส่วนลด TVISAVE10
  • กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ไม่ว่าจะโดยบริษัทฯ หรือผู้เอาประกันภัย ซึ่งกรมธรรม์กำหนดให้ต้องคืนเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเบี้ยประกันภัยโดยหักส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับ หรือเรียกส่วนลดคืนจากผู้เอาประกันภัย
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบสั่งซื้อเท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถคืน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้
  • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น  
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดยบริษัท ฟอร์ส จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส รายเที่ยว/รายปี หรือ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส เปิด-ปิด (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์/Online) 
  • ความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัย 

ช่องทางการขาย

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก