รับส่วนลด 20%

เมื่อซื้อ ประกันภัยการเดินทางไทยวิวัฒน์ แผนในประเทศ โดยกรอก รหัสส่วนลด “TVITRAVEL20” ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ แผนไป-กลับ แพ็คเกจความคุ้มครอง Sanook Basic, Sanook Silver, Sanook Gold หรือ Sanook Platinum กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผ่านเว็บไซต์ (www.thaivivat.co.th) โดยต้องชำระค่าเบี้ยประกันครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65 – 30 มิ.ย.65 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ แบบไป-กลับ แผนความคุ้มครอง Sanook Basic, Sanook Silver, Sanook Gold หรือ Sanook Platinum โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • รับส่วนลด 20% ค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ แบบไป-กลับ แผนความคุ้มครอง Sanook Basic, Sanook Silver, Sanook Gold หรือ Sanook Platinum เมื่อกรอกรหัสส่วนลด“TVITRAVEL20” ในขั้นตอนสมัครและชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th
  • สามารถใช้รหัสส่วนลดค่าเบี้ย ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ แบบไป-กลับ แผนความคุ้มครอง Sanook Basic, Sanook Silver, Sanook Gold หรือ Sanook Platinum ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65
  • กรมธรรม์ประกันประกันภัยการเดินทางในประเทศ สามารถระบุวันเดินทางได้ล่วงหน้าไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ทำรายการสั่งซื้อ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • ความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการยกเลิกกรมธรรม์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเงินตามมูลค่าส่วนลดที่ได้รับให้กับบริษัทฯ โดยผู้เอาประกันภัยยินยอมให้บริษัทฯ หักมูลค่าของส่วนลดจากค่าเบี้ยประกันภัยที่จะคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เนื่องจากการยกเลิกกรมธรรม์
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท สร้างเสริม จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

ช่องทางการขาย

 1. E-commerce: www.thaivivat.co.th
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก