ส่วนลด 20% ประกันภัยการเดินทางในประเทศ

เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางไทยวิวัฒน์ แผนในประเทศ โดยกรอก รหัสส่วนลด “TVITHAI20”

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ แผนไป-กลับผ่านเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th โดยต้องชำระค่าเบี้ยประกันครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 67 - 31 พ.ค. 67 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ แผนไป-กลับ (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  1. รับส่วนลด 20% ค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ แผนไป-กลับ เมื่อกรอกรหัสส่วนลด “TVITHAI20” ในขั้นตอนสมัครและชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th   
  2. สามารถใช้รหัสส่วนลดค่าเบี้ย ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ แผนไป-กลับ ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 67
  3. กรมธรรม์ประกันประกันภัยการเดินทางในประเทศ สามารถระบุวันเดินทางได้ล่วงหน้าไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ทำรายการสั่งซื้อ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบสั่งซื้อเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดโปรโมชันอื่นได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 67
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • ความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการยกเลิกกรมธรรม์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเงินตามมูลค่าส่วนลดที่ได้รับให้กับบริษัทฯ โดยผู้เอาประกันภัยยินยอมให้บริษัทฯ หักมูลค่าของส่วนลดจากค่าเบี้ยประกันภัยที่จะคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเนื่องจากการยกเลิกกรมธรรม์ (ถ้ามี)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท ฟอร์ส จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

ช่องทางการขาย

E-commerce   https://www.thaivivat.co.th/ecommerce/th/travel-domestic.php 

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก