ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการรับฟรี! ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บัดนี้ โครงการได้สิ้นสุดลงแล้ว โปรดติดตามโครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจจาก ประกันภัยไทยวิวัฒน์ และ ธนาคาร SCB ต่อไปในอนาคต
ลงทะเบียนรับสิทธิ ได้ที่นี่
กรุณาระบุคำนำหน้า
กรุณาระบุให้ถูกต้อง ด้วยภาษาไทยเท่านั้น
กรุณาระบุให้ถูกต้อง ด้วยภาษาไทยเท่านั้น
กรุณาระบุให้ถูกต้อง ด้วยหมายเลขเท่านั้น
กรุณาระบุให้ถูกต้อง ด้วยหมายเลขเท่านั้น
กรุณาระบุให้ถูกต้อง
กรุณาระบุอีเมลให้เหมือนกัน
รหัสโปรโมชั่นไม่ถูกต้อง
รหัสโปรโมชั่นถูกต้อง
รายละเอียดความคุ้มครอง
คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะใด ภาวะหนึ่งดังต่อไปนี้ ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (Covid-19)
ภาวะโคม่า
ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว
ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
* ไม่คุ้มครองภาวะที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย การวินิจฉัยว่า ติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (Covid-19) ภายในระยะเวลารอคอย 14 วัน (Waiting Period)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ
 • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับฟรี! ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป” (“โครงการ”) นี้ เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ("ผู้ถือบัตร") ที่มีรายการใช้จ่ายผ่านบัตรสะสมตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 (เดือนที่ 1: วันที่ 18 – 31 มกราคม 2564 / เดือนที่ 2: วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 และ เดือนที่ 3: วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2564) (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
 • รายการใช้จ่ายผ่านบัตรที่จะถูกนำมาคำนวณจะเป็นรายการซื้อสินค้าและ/หรือบริการที่ร้านค้าเรียกเก็บเงินแล้วเท่านั้น (Posting transaction) โดยรายการที่ไม่นำมารวมคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ ได้แก่ รายการเบิกถอนเงินสดทุกประเภท รายการการโอนเงิน รายการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ รายการซื้อเงินตราต่างประเทศ รายการเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือรายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท
 • ให้สิทธิผู้ถือบัตรที่มีสัญชาติไทย อายุ 15-99 ปีบริบูรณ์ และ จำกัด 1 สิทธิ / 1 ผู้ถือบัตร / 1 กรมธรรม์ / 1 เดือน
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิในการได้รับความคุ้มครองก่อนการใช้จ่ายผ่านบัตร(ลงทะเบียนเพียง ครั้งเดียว) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย ที่ https://thaivivat.co.th/scb/covid/verify
 • เมื่อผู้ถือบัตรลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ธนาคารจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรให้แก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่เว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือช่องทางที่บริษัทกำหนด
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับความคุ้มครองหลังจากการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขไปแล้ว 1 วัน
 • เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง ผู้ถือบัตรสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเพิ่มเติมเพื่อให้มียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไขภายในเดือนถัดไปของระยะเวลากรมธรรม์ประกันภัยแรก เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องของกรมธรรม์ประกันภัยในเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติได้
 • กรมธรรม์ประกันภัยมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับหลักฐานการทำประกันภัยภายใน 10 วันทำการหลังจากมีรายการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข
 • ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพเป็นผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ตั้งแต่วันที่เริ่มและสิ้นสุดความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้จัดส่งหลักฐานการทำประกันภัยให้แก่ผู้ถือบัตรทางอีเมล์ที่ผู้ถือบัตรได้ลงทะเบียนไว้บนเว็บไซต์ https://thaivivat.co.th/scb/covid/verify (กรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับจะมีอายุความคุ้มครอง 30 วัน)
 • กรณีผู้ถือบัตรมีบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด มากกว่า 1 บัตร ธนาคารขอสงวนสิทธิในการคำนวณรายการใช้จ่ายผ่านบัตรสำหรับบัตรที่มีการใช้จ่ายสะสมครบ 1,000 บาท ตามเงื่อนไขก่อนเป็นลำดับแรก
 • ธนาคาร และ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • รับประกันภัยโดยบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ลงทะเบียนควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • การพิจารณาอนุมัติรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย
 • ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองได้ที่ คลิกที่นี่ หรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โทร. 1231 กด 2951 , 2948 หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777