ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 • การประกันภัยอัคคีภัย

  เป็นการประกันภัยความเสียหาย อันเกิดจากไฟไหม้ คุ้มครองภัย ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน โดยให้ความ คุ้มครองตัวอาคารบ้านเรือนและ สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งทรัพย์สิน ที่อยู่ในอาคาร
 • การประกันภัยรถยนต์

  เป็นการประกันภัยความเสียหาย อันเกิดจากการใช้รถยนต์ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ เช่น การสูญหาย การบุบสลาย และความเสียหายที่รถยนต์ก่อให้ เกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ บุคคลภายนอก
 • การประกันภัยขนส่งสินค้า

  เป็นการประกันความเสี่ยงหรือ ความสูญเสียแก่ทรัพย์สินที่เอา ประกันภัยระหว่างขนส่งทั้งทาง ทะเล ทางบก รวมถึงทางอากาศ ตลอดเส้นทางการขนส่งตามที่ กำหนดในกรมธรรม์
 • การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  เป็นการประกันภัยความเสียหาย อันเนื่องมาจากภัยอื่นๆนอกจาก ประกันภัยอัคคีภัย ประกันภัยขน ส่งสินค้า ประกันภัยรถยนต์ เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยสุขภาพทั้งในและ ต่างประเทศ
 • การรับประกันภัยต่อ

  นอกเหนือจากการรับประกันภัย โดยตรงจากลูกค้าทั่วไปแล้วนั้น บริษัทฯ ยังทำการรับประกันภัย ต่อจากบริษัทผู้รับประกันภัยอื่น ในธุรกิจด้วย โดยที่ทางบริษัทฯ จะคัดเลือกบริษัทที่มีมาตรฐาน และพิจารณาการรับประกันภัย ที่ใกล้เคียงกัน