การประกันภัยประเภทอื่นๆ

  • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
  • ประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
  • ประกันภัยโจรกรรม
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ยังมีการประกันภัยรูปแบบอื่นๆ ที่เราพร้อมใส่ใจดูแลคุณ ให้มั่นใจในทุกการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยทางADQDEทะเลและขนส่ง , ประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือ ประกันภัยโจรกรรม โดยคุณสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ในหัวข้อนี้เลย

ประกันภัยขนส่งทางทะเล

แสดงเนื้อหาทั้งหมด
ซ่อนเนื้อหาทั้งหมด
  • รายละเอียดความคุ้มครอง
  • ภัยที่คุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครอง

ประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

แสดงเนื้อหาทั้งหมด
ซ่อนเนื้อหาทั้งหมด
  • รายละเอียดความคุ้มครอง

ประกันภัยโจรกรรม

“ ทรัพย์สินที่คุณรัก เราพร้อมคุ้มครองให้ ” ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ ขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อความคุ้มครอง

แสดงเนื้อหาทั้งหมด
ซ่อนเนื้อหาทั้งหมด
  • รายละเอียดความคุ้มครอง
  • ภัยที่คุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครอง