การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ Document Name File Size
ข้อบังคับบริษัท 7.8 Mb Articles of Association 266 Kb
คู่มือปฎิบัติและหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี 3.62 Mb Operation Guideline and Corporate Governance 106 Kb
จริยธรรมทางธุรกิจ 70 Kb Code of Ethics 43 Kb
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 327 Kb 87 Kb
ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน 98 Kb I Code 98 Kb
นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 271.6 Kb
นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่มีผลต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ 180.9 Kb
นโยบายการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 292 Kb
นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทน 426 Kb
นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม 465 Kb
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ 218 Kb

เอกสารนโยบายว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น