นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างมาก และได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อช่วยให้ท่านทราบประเภทข้อมูลที่เรารวบรวม เหตุผลที่เรารวบรวม รวมถึงวิธีที่คุณจะอัปเดต จัดการ ส่งออก และลบข้อมูลดังกล่าว


1. ข้อมูลที่เรารวบรวม จัดเก็บและการนำไปใช้งาน

1.1 ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ วัน เดือน ปีเกิด

1.2 ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล

1.3 ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน และรายละเอียดประกันภัยที่ท่านได้ซื้อจากบริษัท

1.4 ข้อมูลเทคนิค เช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบ หมายเลขเวอร์ชันแอปพลิเคชัน การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง (Location) การเชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบแพลตฟอร์ม

1.5 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน รูปโปรไฟล์ การสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อจากท่าน ความสนใจ การตั้งค่า

2. การเปิดเผย/แบ่งปันข้อมูล

บริษัทจะไม่นำข้อมูลของท่านไปเปิดเผยหรือแบ่งปันให้กับบริษัท และ/หรือองค์กรอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก ยกเว้นกรณี ดังต่อไปนี้

2.1 เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัท และ/หรือองค์กรอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก เมื่อได้รับความยิมยอมจากท่านให้แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านก่อน

2.2 เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล

2.3 เพื่อการบริหารจัดการแอปพลิเคชันให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม ตลอดจนคู่สัญญาที่มีหน้าที่บริหารจัดการแอปพลิเคชันตามสัญญากับบริษัทโดยตรง หรือบริษัทอื่นที่มีนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้บริการ บำรุงรักษา ป้องกัน ปรับปรุง พัฒนาบริการใหม่ๆ และปกป้องบริษัทและท่าน ตลอดจนเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่ง (Customize) ให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่านโดยเฉพาะ เช่น แสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับท่าน แสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการที่ท่านอาจสนใจและเป็นประโยชน์แก่ท่าน โดยดำเนินการตามคำแนะนำและตามนโยบายส่วนบุคคลของบริษัท รวมถึงมาตรการการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

2.4 เป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยจำเป็นอันเนื่องมาจากการที่บริษัทต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามสัญญา

2.5 หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน เช่น การควบรวมกิจการ การได้มา หรือการขายสินทรัพย์ บริษัทจะยังคงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้เป็นความลับ และแจ้งให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันที่ได้รับผลกระทบทราบก่อนการโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น

3. ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของท่านจากการเข้าถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างน้อยดังนี้

3.1 บริษัทจัดทำระบบ One-Time Password (OTP) เพื่อใช้ยืนยันผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน เมื่อเข้าใช้งาน และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนแจ้งผลการดำเนินการที่สำคัญผ่านทางอีเมล

3.2 บริษัทตรวจสอบและบำรุงรักษาการเก็บรวบรวมข้อมูล พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตและเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน

3.3 บริษัทจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เฉพาะกับพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท ที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ (Need to Know Basis) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูล การให้บริการ โดยที่บุคคลดังกล่าวนั้น จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษขั้นรุนแรง

4. ข้อจำกัดการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับแอปพลิเคชันนี้เท่านั้น ไม่รวมถึงแอปพลิเคชันและ/หรือบริการที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัว แยกต่างหาก และ/หรือที่ไม่ได้กำหนดโดยชัดแจ้งให้ใช้ร่วมกันกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตลอดจนไม่มีผลใช้บังคับกับแอปพลิเคชันและบริการ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ (link) กับแอปพลิเคชันนี้ รวมถึงไม่ครอบคลุมหลักปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอื่นๆ หรือองค์กรอื่นๆ ที่โฆษณาแอปพลิเคชันของบริษัท ซึ่งอาจใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นๆ ในการนำเสนอและแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง

5. การปฏิบัติตามกฎหมายและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทดำเนินการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ หากบริษัทได้รับหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบ ติดตามผล ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลการให้บริการแอปพลิเคชัน และหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลิดรอนสิทธิของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

7. การเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา หากข้อมูลดังกล่าวมีความบกพร่องหรือไม่ถูกต้อง ท่านสามารถอัปเดตและ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามวิธีการอย่างเหมาะสม เว้นแต่ ในกรณีมีความจำเป็นที่บริษัทจะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ประโยชน์ทางธุรกิจ และ/หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เมื่อท่านดำเนินการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจร้องขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนที่บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการขออัปเดตและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) การทำคำขอที่ซับซ้อนและมีจำนวนมากเกินกว่าปกติ (2) การดำเนินการตามคำขออาจทำให้บริษัทต้องจัดหา และ/หรือพัฒนาเทคโนโลยีจากที่บริษัทมีอยู่เกินสมควร (3) การดำเนินการตามคำขออาจกระทบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันอื่น ๆ หรือ (4) การดำเนินการตามคำขอไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เช่น คำขอเกี่ยวกับการเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบสำรองข้อมูล

บริษัทมุ่งหวังที่จะดำเนินการให้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทเป็นไปอย่างปลอดภัย และสามารถป้องกันการทำลายข้อมูลจากอุบัติเหตุหรือการมุ่งร้ายอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ ภายหลังจากที่ท่านลบข้อมูลออกจากแอปพลิเคชันของบริษัทแล้ว บริษัทอาจยังไม่ดำเนินการลบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ออกจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ หรือนำข้อมูลออกจากระบบสำรองของบริษัทในทันที

8. การยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านไม่ประสงค์ให้เก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น ท่านอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อ โดยการแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ฝ่ายนวัตกรรม บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 ถนน อโศก - ดินแดง แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 อย่างไรก็ตาม การยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวมการใช้ หรือการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลต่อการใช้บริการของท่าน ตัวอย่างเช่น การยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งอาจทำให้เจ้าหน้าที่ประกันภัยไม่สามารถให้บริการท่านได้รวดเร็วและถูกต้องตามสถานที่อยู่จริงของท่าน

หากท่านแจ้งการยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลแล้ว บริษัทจะไม่สามารถนำข้อมูลกลับมาได้ใหม่ในกรณีที่ท่านมีความต้องการใช้งานจากข้อมูลนั้นๆ ได้อีก


Privacy Policy

Thaivivat Insurance Public Company Limited (“the Company”) highly prioritizes your personal data and complies with the law under Personal Data Protection as applied by the company. This Privacy Policy would help you to know the type of collected data, reason of the data collection including the way to update, manage, export and delete such personal data.


1. Personal Data we will collect, keep and use

1.1. Identification Data such as first name, last name, identification number, telephone number, date of birth;

1.2. Contact Data such as address, email;

1.3. Transaction Data such as payment transactions and acquired insurance transactions;

1.4. Technical Data such as digits to identify individual devices connected to the network Internet Protocol (IP), System Data Access, Application Version, Time and Location Setting, Operation System and Platform Connection and other technologies on your device used to access to platform;

1.5. Personal Data such as profile name, password, profile picture, order or purchase order, interests and settings;

The Company would use your data collected from application in order to service, maintain, prevent, update, analyze and develop new services (of the company).

2. Disclosure / Sharing Data

The Company would not disclose or share your data to other companies and/or other organizations and/or outsiders, except the following cases;

2.1. When receiving your consent, the Company would share or disclose your personal data to other companies and/or other organizations and/or outsiders once the Company receives your consent to share or disclose your sensitive data.

2.2. Data disclosure as permitted by the law or stipulated by the law such as data disclosure required by authorized government officials, as per court decree or habeas corpus.

2.3. For safety and efficiency in application management, the Company would share or disclose your personal data to its affiliate companies, consolidated companies as well as counterparties who directly manage application under the contract with the Company or other companies who have reliable privacy policy in order to maintain, prevent, update and develop new services of the Company and protect the company and yourself, including to present customized data to suit your specific use as per specified regulations and Privacy Policy of the Company including appropriate confidentiality and security measures.

2.4. Necessary data disclosure as the Company has to comply with the contract.

2.5. In case of the change in Company structure such as merger, acquisition or assets sale, the Company still confidentially maintains your personal data and would inform such application users who would have impact before transferring data or maintain your personal data under others Privacy Policy.

3. Security of Data

The Company will put the best effort to prevent your data from data access, data rectification and data disclosure or data destruction from unauthorized access by means of the following:

3.1. The Company would set up One-Time Password (OTP) for user confirmation of its application, when logging-in and updating such data though mobile network or through email notification.

3.2. The Company would check and maintain data collection, data storage and processing practices including physical safety measures in order to prevent unauthorized data access and to ensure safety and data collection standards are met.

3.3. The Company would limit personal data access to only staffs, employees and company representatives who are required to access such data (Need-to-Know Basis) in order to process data and provide such services. Such staffs, employees and company representatives would strictly comply with the rules on data confidentiality and would be severely punished in case of violation.

4. Restrictions on the use of the Privacy Policy

This Privacy Policy would only apply to this application, not including other applications and/or services that have separate Privacy Policy and/or not clearly specified to co-comply with this Privacy Policy. This also does not apply to other applications and services or other websites that would link with this application, also not cover the privacy practices of other companies or other organizations that advertise the company’s applications which may use cookies, and other technologies to relevant presentation and advertisement.

5. Compliance with the Law and Regulators Corporation

The Company would conduct audit and review in compliance with this Privacy Policy and would regularly comply with the relevant laws within organization. The Company would take action and follow up and cooperate with governance agencies who supervise the application service and consumer protection agencies in case the Company receives complaint letter about personal data usage.

6. Changes to Privacy Policy

The Company reserves the right to amend this Privacy Policy from time to time without your prior consent. Unless such update would deprive your right in accordance with this Privacy Policy, the Company would not take any action until obtaining your prior consent.

7. Personal Data Access and Data Update

You would always have access to your personal data. You are also able to update and/or delete your personal data using appropriate means in case of inaccurate or incorrect data unless it is necessary by the Company to store your personal data in order for the service benefit and business benefit and/or compliance with the required laws. When updating your personal data, the Company would request you to verify your identity before the Company processes your request. Therefore, the Company has the right to cancel your update and data access of the personal data as following cases; (1) complicated and excessive in volume request; (2) the request resulting in the Company needing to develop new technology; (3) request impacted to other applications’ users; or (4) practically inoperable request such as request to retrieve personal data from backup systems.

The Company aims to safely provide the service of the Company’s application, and to prevent accidental data destruction or other malicious purposes, therefore, after you delete data from the company’s application, the Company might not immediately delete the existing personal data from the company’s server or backup system.

8. Cancellation of Personal Data Collection

In case of you would not like the Company to collect data / personal data as aforementioned, you would always cancel by notifying your wish in writing to Innovation Department, Thaivivat Insurance Company Limited, 71, Asoke-Din Daeng Road, Kwaeng Samsen Nai, Khet Phayathai, Bangkok 10400.

However, the cancellation of personal data collection or withdrawal of the consent for usage of data collection, or management of your personal data would impact on the Company service such as the cancellation of location data collection could result in insurance staffs not able to rapidly provide the service and arrive at the correct place.

If you would like to cancel the data collection, the Company would not restore that data in case you would like the company to retrieve such personal data again.