ประกันเดินทางไทยวิวัฒน์ พาฟินไกล ​บินไปเจแปน​​ ชิงรางวัล แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น​ 4 วัน 3 คืน​​ และรางวัลอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมชิงรางวัล ผ่าน LINE Official Account : Thaivivat Insurance เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP) ทุกแผนความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 66 – 29 ก.พ. 67

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงื่อนไขกิจกรรม

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อและชำระเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP) ทั้งรายเที่ยว และรายปี หรือ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส เปิด-ปิด จากประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทุกแผนความคุ้มครอง โดยชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 66 – 29 ก.พ. 67 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP) ทั้งรายเที่ยว และรายปี หรือ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส เปิด-ปิด ประกันภัยไทยวิวัฒน์  โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP) ทั้งรายเที่ยว และรายปี หรือ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส เปิด-ปิด ทุกแผนความคุ้มครอง รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม ชิงรางวัลแพ็กเกจทัวร์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่าที่นั่งละ 45,000 บาท มูลค่ารวม 90,000 บาท, รางวัลแก้ว Auto Shaker จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 725 บาท มูลค่ารวม 7,250 บาท และรางวัลกระเป๋า Everyday Bag จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 300 บาท มูลค่ารวม 3,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 100,250 บาท  
  • มูลค่าของรางวัลเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
   • กติกาการร่วมกิจกรรม
    • สำหรับผู้ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP) ทั้งรายเที่ยว และรายปี หรือ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส เปิด-ปิด ทุกแผนความคุ้มครอง
    • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้เอาประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP) ทั้งรายเที่ยว และรายปี หรือ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส เปิด-ปิด ทุกแผนความคุ้มครอง เท่านั้น 
    • ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม
    1. ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ผ่านช่องทาง www.thaivivat.co.th หรือ Call Center 1231 ต่อ 2921
    2. ร่วมกิจกรรมได้ผ่าน LINE Official Account : Thaivivat Insurance คลิก Banner กิจกรรม “พาฟินไกล  บินไปเจแปน” 
    3. กรอกเลขกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ไทยวิวัฒน์ ที่ซื้อตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 66 – 29 ก.พ. 67 
     (1 หมายเลขกรมธรรม์รับสิทธิ์ส่งคำตอบ ได้ 1 ครั้ง และ 1 LINE ID  สามารถกดส่งคำตอบได้ 1 ครั้ง)
    4. เขียนบรรยายข้อความ ตามโจทย์ “คุณจะวางแผนเที่ยวโตเกียวให้ฟินตลอดทริปอย่างไร และทำไมถึงเลือกใช้ประกันเดินทางไทยวิวัฒน์” และ กด ส่งคำตอบ
   • เกณฑ์การตัดสิน
    • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำตามกติกาของกิจกรรม “พาฟินไกล  บินไปเจแปน” อย่างครบถ้วน
    • ข้อความต้องมีเนื้อหาที่กล่าวถึงคุณประโยชน์ของประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP) ทั้งรายเที่ยว และรายปี หรือ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส เปิด-ปิด ประกันภัยไทยวิวัฒน์ และมีความคิดสร้างสรรค์
    • ข้อความจะต้องไม่ซ้ำกัน หรือไม่ทำการคัดลอกข้อความของผู้อื่นมาส่งคำตอบ หากข้อความที่ได้รับคัดเลือกมีข้อความซ้ำเป็นอย่างเดียวกัน  บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ส่งข้อความดังกล่าวเป็นท่านแรก
    • ผู้ที่ได้รับของรางวัล คือ ผู้ที่เขียนคำบรรยายที่กรรมการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะ
    • คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
    • ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล
    • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 15 มี.ค. 67 ผ่านช่องทาง www.facebook.com/thaivivat/
   • รางวัลผู้ชนะกิจกรรม
    1. รางวัลชนะเลิศ
     • แพ็กเกจทัวร์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่าที่นั่งละ 45,000 บาท มูลค่ารวม 90,000 บาท
    2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
     • รางวัลแก้ว Auto Shaker จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 725 บาท
    3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
     • รางวัลกระเป๋า Everyday Bag จำนวน 10 รางวัล  มูลค่ารางวัลละ 300 บาท
 • แพ็กเกจทัวร์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล มีกำหนดการเดินทางช่วงเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2567 (โดยจะแจ้งให้ทราบหลังการประกาศผลรางวัล) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้รับรางวัลต้องร่วมเดินทางตามโปรแกรมการท่องเที่ยวที่บริษัททัวร์กำหนด เท่านั้น  
 • ในแพ็คเกจทัวร์ประกอบด้วยตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดรวมค่าภาษีสนามบิน, ค่าน้ำหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน) 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก., ค่าภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเก็บจากสายการบิน ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางและสุขภาพ, ค่าที่พักสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 4 คืน, ค่าอาหารตามโปรแกรมทัวร์, ค่ายานพาหนะรถบัสนำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการท่องเที่ยว (แพ็คเกจทัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ฯลฯ)
 • ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง อาทิ ค่าน้ำหนักสัมภาระส่วนเกิน ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันกับบริษัทฯ ว่าประสงค์จะรับรางวัลหรือไม่ ภายในวันที่ 22 มี.ค. 67 หากบริษัทฯ ติดต่อผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ และ/หรือ ผู้ได้รับรางวัลไม่ยืนยันความประสงค์ในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
 • หากผู้ชนะกิจกรรม ไม่สามารถร่วมเดินทางตามกำหนดการของโปรแกรมทัวร์ได้ ถือว่าผู้ชนะกิจกรรมสละสิทธิ์การรับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแพ็กเเกจทัวร์ให้แก่ผู้ชนะกิจกรรมในลำดับถัดไป  
 • กรณีผู้ได้รับรางวัล และ/หรือ ผู้ติดตามไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย และ/หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศญี่ปุ่น จะถือว่าได้รับรางวัลแล้วและเป็นการสิ้นสิทธิการรับรางวัลดังกล่าวทันที
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ หรือถอนประกัน ไม่ว่าโดยบริษัทหรือโดยผู้เอาประกันภัย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแพ็กเเกจทัวร์ให้แก่ผู้ชนะกิจกรรมในลำดับถัดไป
 • กำหนดการรับของรางวัลจะแจ้งให้ทราบ ภายหลังการประกาศผลรางวัล
 • บริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าทดแทน หรือ ค่าชดเชยใดๆ ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รางวัลแก้ว Auto Shaker จำนวน 10 รางวัล และรางวัลกระเป๋า Everyday Bag จำนวน 10 รางวัล บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลภายใน 30 วัน ภายหลังการประกาศผลรางวัล กรณี ของรางวัลถูกตีกลับจากการนำส่งทางพัสดุไปรษณีย์ ผู้ได้รับรางวัลต้องมารับของรางวัลด้วยตนเอง ที่บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 67 (วันทำการเวลา 08:30 น. -17:00 น.) หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ขอรับของรางวัล บริษัทจะทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ชนะใจกรรมการตัดสินในลำดับถัดไป
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้  หรือหากมีการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนจำนวนวันเดินทางในแผนความคุ้มครองหมด ผู้ได้รับของรางวัลจะต้องนำส่งของรางวัลคืนให้กับบริษัทฯ  หรือชำระเงินคืนตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี)
 • บริษัทจะมีการเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับรางวัล เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินรายการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และวัตถุประสงค์อื่นตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โดยผู้ได้รับรางวัล สามารถอ่านนโยบาย/ประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่ระบุไว้ใน https://thaivivat.co.th/th/policy_privacy.php
 • บริษัทมีสิทธิ์ในการลบหรือไม่เผยแพร่ในกรณีที่มีการเขียน หรือโพสต์รูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือละเมิดสิทธิหรือสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือผิดกฏหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัท รัฐ หรือประชาชน ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปตามที่บริษัททัวร์กำหนด บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบในตารางโปรแกรมการท่องเที่ยวและไม่อาจแก้ไขตารางการท่องเที่ยว  
 • ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์รายการในสื่อต่างๆ และ อนุญาตให้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้โดยจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดยบริษัท ฟอร์ส จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ  
  เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม โทร 1231 กด 4057 ฝ่ายพัฒนาการตลาด ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (วันทำการ) เวลา 08:30 น.-17:00 น.

  ช่องทางการขาย
  E-commerce: www.thaivivat.co.th   
  Call Center 1231 กด 2921

  สอบถามรายละเอียดกิจกรรม
 • ฝ่ายพัฒนาการตลาด โทร 1231 ต่อ 4057
  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (วันทำการ) เวลา 08:30 น.-17:00 น. 
  Email: marketing-group@thaivivat.co.th  
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก