covid19

คุ้มครองไวรัส COVID-19 อย่างไรบ้าง?

กรณีอยู่ต่างประเทศ

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัส COVID-19 ในต่างประเทศ 
ตามจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริงไม่เกินทุนประกันทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

ความคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง/Trip Cancellation หมวดที่ 5 คุ้มครองอย่างไร ?

คุ้มครองค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าแพ็กเกจทัวร์ตามจริง (ไม่เกินทุนประกัน) ในกรณีเมื่อลูกค้ายกเลิกการเดินทางก่อนออกจากประเทศไทย โดยสาเหตุ จากการเสียชีวิตของญาติหรือลูกค้าเจ็บป่วย/ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ICU)

หากสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน เลื่อนวันเดินทางเนื่องจากสภาวะการระบาดของไวรัสรุนแรงจะทำอย่างไรได้บ้าง?

หากยังไม่ได้เดินทางสามารถแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางใหม่ หรือแจ้งยกเลิกกรมธรรม์เพื่อขอคืนค่าเบี้ยได้ ที่เบอร์ 1231 กด 2921

covid19

covid19