เพิ่มเติม ต่ออายุ

ประกันรถเปิดปิด Home Plus
รับอัปเกรดฟรี! ความคุ้มครองบ้าน
เมื่อซื้อหรือต่ออายุ ประกันรถเปิดปิด แบบแพ็กเกจ 4 เดือน ขึ้นไป
หรือ ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up
(สำหรับแผนความคุ้มครอง ที่สามารถเลือกเพิ่มความคุ้มครองบ้านได้)

ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2564 - 30 เมษายน 2564

ชื่อโปรโมชันส่งเสริมการขาย : ประกันรถเปิดปิด Home Plus รับฟรี! ความคุ้มครองบ้าน

ระยะเวลา: 25 มี.ค. 64 – 30 เม.ย. 64
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • สำหรับลูกค้าที่ทำประกันใหม่หรือต่ออายุกรมธรรม์ และชำระเบี้ยประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000 และ แอปพลิเคชัน Thaivivat Motor หรือเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th โดยชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 64 – 30 เม.ย. 64 เท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ที่ทำประกันใหม่หรือต่ออายุกรมธรรม์ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
   • เมื่อทำประกันใหม่หรือต่ออายุกรมธรรม์ ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ (สำหรับแผนความคุ้มครอง ที่สามารถเลือกเพิ่มความคุ้มครองบ้านได้)
    • แบบแพ็กเกจ ชั้น 1, ชั้น 2+ และ ชั้น 3+ ระยะเวลาคุ้มครอง 4 เดือนขึ้นไป หรือ
    • แบบ Top-up ชั้น 1, ชั้น 2+ และ ชั้น 3+
    • เลือกเพิ่มความคุ้มครองบ้าน จะได้ รับความความคุ้มครองบ้าน ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • ผู้เอาประกันภัย /บิดาหรือมารดา/คู่สมรสตามกฎหมาย ของผู้เอาประกันภัยภัย ต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือมีส่วนได้เสียในบ้านที่นำมาขอทำประกันภัย ระยะเวลาความคุ้มครองบ้านจะเท่ากับกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิดทำประกันใหม่หรือต่ออายุในครั้งเดียวกัน
  • ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองบ้าน เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถเปิดปิดครบจำนวนแล้ว
  • กรณีที่ต้องการต่ออายุกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat Motor จะต้องอัพเดทแอปพลิเคชัน ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อน
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
  • หากมีการยกเลิกหรือถอนกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด ความคุ้มครองบ้านจะสิ้นสุดความคุ้มครอง ณ วันที่ยกเลิกหรือถอนกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด
  • บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะช่องทางขาย ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000 และ แอปพลิเคชันThaivivat Motor หรือเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th เท่านั้น
  • สิทธิพิเศษนี้สนับสนุนโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด สำหรับช่องทางการขายที่กำหนดเท่านั้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัย
 • ช่องทางการขาย
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก