ร่วมงานกับเรา

ขั้นตอนการสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร

ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ จำนวนอัตรา
เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (ราคา) – ส่วนงานตรวจสอบราคาความเสียหายรถยนต์ ลักษณะงาน :
 • พิจารณาตรวจสอบค่าสินไหมรถยนต์
 • พิจารณาตรวจสอบค่าซ่อมรถประกัน (ประจำบริษัท ไม่ออกตรวจสอบความเสียหายตามอู่ศูนย์)

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย – หญิง
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรองราคา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ระบบพื้นฐานได้
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ สุภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในงานบริการ ทำงานเป็นทีม ละเอียดรอบคอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีหรือไม่มีประสบการณ์ก็ได้ (ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานราคาค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือระบบ emcs จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
หัวหน้า/ผู้ช่วยหัวหน้า สินไหมรถยนต์ (ราคา) ลักษณะงาน :
 • พิจารณาตรวจสอบค่าสินไหมรถยนต์
 • พิจารณาตรวจสอบค่าซ่อมรถประกัน
 • ประสานงานกับอู่และศูนย์ซ่อม

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย – หญิง
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรองราคา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ระบบพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ สุภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในงานบริการ ทำงานเป็นทีม ละเอียดรอบคอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานราคาค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือระบบ emcs
หลายอัตรา
พนักงานฝ่ายขาย ( Tele Sales )
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิปวช./ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายประกันภัย ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป(ต้องมีใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย)
 • มีใจรักด้านงานขาย และ บริการ
 • พร้อมพัฒนาความรู้ไปกับบริษัทฯ
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการโน้มน้าวที่ดี , พูดจาสุภาพ
 • หมายเหตุ : ยินดีรับสมัคร (นักศึกษาจบใหม่ ) สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ แต่สนใจบริษัทฯยินดี รับพิจารณาและ ทำการอบรมการทำงานให้
(ด่วน ! จำนวนจำกัด)
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
 • ปริญญาตรี
 • เพศหญิง/ชาย
 • แก้ไขและพัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน HW และ SW
 • สามารถเขียนโปรแกรม VB, VB.NET มีความรู้ด้าน SQL
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โปรแกรมต่างๆ เป็นอย่างดี
 • ขยัน และมีความตั้งใจ
 • สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
2
พนักงานเคลมประจำสาขา
สาขาพัทยา,สาขาเชียงราย,สาขาแม่สอด,สาขาจันทบุรี,สาขาหัวหิน
สาขาชลบุรี(เสมียน),สาขาสุราษฎร์
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และกฎหมาย
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ขยัน มีความรับผิดชอบ รักในงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
สาขาละ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (คดี)/ราคา ทั่วประเทศ
 • เพศหญิง/ชาย
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ขยัน มีความรับผิดชอบ รักในงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานเป็นทีมมีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
1
เจ้าหน้าที่สินไหมทรัพย์สินและขนส่ง (สำรวจเหตุ)
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินและกฎหมาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ขยัน มีความรับผิดชอบ รักในงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้
1
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและประสานงาน (พนักงานเคลม)
 • เพศหญิง/ชาย
 • ปวส. – ปริญญาตรี ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการจัดทำข้อมูล และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ / มีใบอนุญาติขับขี่
หลายอัตรา
Experienced Backend Developer Description :

Are you an experienced backend developer and want a new challenge? Come and join our fast-growing innovation team. Our focus is to combine new technologies such as IoT, health wearable devices and telematics with insurance products. You will get a chance to work with talented and exciting people with a mix of backgrounds. If you like working in an agile environment in a big corporate, this is the place for you.


In this role, you will be working closely with our front-end and mobile developers to create and manage server-side logic, APIs and web services which connect to our websites and mobile apps. As one of the leading insurtech companies, be prepared to have an opportunity to develop cutting edge and innovative products that specifically satisfy consumer’s needs.


Responsibilities :
 • Integration of user-facing elements developed by a front-end developer with server-side logic
 • Building reusable code and libraries for future use
 • Optimization of the application for maximum speed and scalability
 • Implementation of security and data protection
 • Design and implementation of data storage solutions

Qualifications :
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineering or any other related fields.
 • 3-5 years experience in back-end programming.
 • Proficient knowledge of
 • Node.js
 • JAVA
 • Javascript
 • Docker
 • PHP
 • MySQL

Benefits :
 • Competitive salary
 • Performance based bonus
 • Company trip
 • Health insurance
1
เจ้าหน้าที่เรียกร้องและอนุญาโตตุลาการ ลักษณะงาน :
 • ระงับข้อพิพาทในชั้นอนุญาโตตุลาการของสมาคมประกัยวินาศภัย
 • เรียกร้อง/จ่ายค่าสินไหม กับบริษัทฯ ประกันภัยอื่น
 • รับผิดชอบการเรียกค่าเสียหายจากคู่กรณีที่ไม่มีประกันภัย
 • รับผิดชอบการเรียกค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รับแรงกดดันได้ อดทนต่อข้อโต้แย้งของลูกค้า คู่ค้า ได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์
2
เจ้าหน้าที่ธุรการกฎหมาย ลักษณะงาน :
 • จัดการงานด้านเอกสารต่าง ๆ ให้อยู่ในระบบของฝ่ายกฎหมาย เช่น หนังสือมอบอำนาจ ใบเบิกค่าใช้จ่าย
 • รายงานคดีแทนทนายนอก
 • ติดตามการส่งเงินของจำเลย
 • ลงรับจดหมายเอกสารหมายนัดต่าง ๆ
 • งานในแผนกกฎหมาย / เกี่ยวกับงานในระบบ และเอกสารต่างๆ
 • ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
2
UX Writer ลักษณะงาน :
 • เขียนข้อความที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และเหมาะสมกับผู้ใช้งาน บน User Interface ของเว็บและแอพ (รวมไปถึง ข้อความบน Notification, Error Message, ชื่อฟีเจอร์ ฯลฯ)
 • พัฒนาและปรับปรุง Verbal Branding ของบริษัทฯ
 • สื่อสารและผลักดันเพื่อให้ทิศทางของข้อความที่ใช้ไปในทางเดียวกัน (รวมไปถึงการสร้าง Guidelines)
 • ทำ User Research เพื่อนำผลลัพธ์และสิ่งที่พบมาใช้ออกแบบและปรับปรุงเว็บและแอพ
 • นำ Feedback จากผู้ใช้มาปรับปรุงและพัฒนา

คุณสมบัติ :
 • สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้คล่อง และ สื่อสารผ่านการเขียนได้ดี
 • สามารถคิดวิเคราะห์ และ ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล และ เหตุผลได้
 • เข้าใจคอนเซ็ปท์ และข้อจำกัดของการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือเป็นอย่างดี
 • มีความสนใจด้านเทคโนโลยี เว็บ และ แอพพลิเคชั่น
 • มีความสนใจด้านงานเขียน Content
 • เคยทำงานด้าน UX มาก่อน
 • เคยทำงาน หรือเข้าใจ ด้าน Branding, Corporate Identity, Brand Design มาก่อน
 • ติดตาม Trend การออกแบบและศึกษา Design Guideline ของการออกแบบ Web และ Mobile App อยู่เป็นประจำ เช่น Apple Human Interface Guidelines, Android Material Design
 • มีความรู้เรื่อง User-Centered Design
 • มีความรู้เรื่อง UI
 • ประสบการณ์การทํางาน 2 - 3 ปี
 • หากมีประสบการณ์ทํางานในตำแหน่ง UX Writer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1
Senior UX Research & Designer Responsibilities :
 • Understand and able to apply general UX design activities (Screen Flow, User Journey, Low & High fidelity of wireframe, Annotation of wireframe, Information Architecture and etc.)
 • Responsible for User Emphatize, User Research, User Testing, Usability Testing and reports (share to stakeholder)
 • Define best practice on UX based Indicators & Metrics.
 • Define personas from the interview insights pattern, research reports, and artifacts such as customer journey maps and use-case documents to business stakeholders to collide an aspect of business stakeholders.
 • Define customer journey, touchpoint, story and service blue print
 • Define best practices to persona and behavioral segmentation of user
 • Define and Develop user research plan using a variety of research methods framework within timeline, and business requirements from clients from the stakeholder
 • Digital Experience Innovation & Creativity
 • Digital Product Design Experiment & Benchmarking study
 • Ambitious to UX world class experience for Users
 • Work with multidisciplinary experience design team & business cross-functional team
 • Be out of the box with creative mind and growth mindset

Qualifications :
 • At Least 4-5 years of UX Design, Experience Design (Web, Mobile App)
 • Knowledgable and practical hands on user-centered design methodology
 • Knowledgable in digital marketing, and business strategy is a plus
 • Knowledgable in User Interface Design is a plus
 • Knowledgable in UX lean process, Design sprint, Agile
 • Strong problem solving and analytical skills
 • Technology Savvy
 • CX knowledge is a plus
 • Able to handle multiple projects or cases
 • Valid Verbal communication skill both Thai and English
 • Well Team player
1

ติดต่อสมัครงาน

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 1231 ต่อ 5905,5910
แฟ็กซ์ : 02-6950808
Email: recruitment@thaivivat.co.th